Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy DevHunt.pl

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, Actum Consulting z siedzibą w Kraśniku (23-204) Młodości 101, NIP 7151920593, dalej również jako „DevHunt”) jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną: DevHunt.pl oraz jego podstron (dalej jako „Platforma” ) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania Platformy, stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Platformy, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Platformy z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Platformy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Actum Consulting z siedzibą w Kraśniku (23-204) Młodości 101, NIP 7151920593. Możesz skontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres siedziby Spółki.

Inspektor Ochrony Danych

DevHunt wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę, w tym realizacji Twoich praw wynikających z RODO możliwy jest pod adresem e – mail: IOD@devhunt.pl

Jakie Twoje dane gromadzimy i w jakim celu?

Podczas korzystania z Platformy możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

formularza rejestracji,

formularza danych osobowych na Koncie,

formularza kontaktowego,

formularza zapisu na Newsletter

przesłanie dokumentu z CV

Dane, które mogą być gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, login, dokument z CV.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

  • założenia i prowadzenia Konta na Platformie, w tym w celu przeglądania ofert pracyi cenników oraz wyrażania swojej opinii o pracodawcach;
  • łącznie pracodawców z kandydatami
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń;
  • odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie złożone w formularzu kontaktowym;
  • przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych).
  • Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Platformie.

Dajemy Ci możliwość używania kont w innych serwisach (np. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter) do założenia Konta, późniejszego logowania się na Konto za pośrednictwem tych kont. Jeśli chcesz skorzystać z kont w innych serwisach, to na Twoją prośbę właściciele tych serwisów przekazują nam Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła dostępowego z Twojego konta w tych serwisach. Dla dokończenia procesu rejestracji może być konieczne uzupełnienie Twojego konta o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu Konta na naszej Platformie uzyskujesz możliwość logowania się z wykorzystaniem wspomnianych kont w innych serwisach.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln na swoim profilu w tych mediach celem promowania działalności biznesowej oraz społecznej Administratora. W zakresie w jakim mamy wpływ na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych, przysługują Ci, jako korzystającemu z naszego profilu, prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Twoja aktywność na Platformie, w tym Twoje dane, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą obejmować dane dotyczące dostępu do strony internetowej, objętości przesłanych danych, stosowanej przez Ciebie przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, adresu IP, dostawcy usług internetowych. Administrator przetwarza te dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług,  prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej, w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych na Platformie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Platformie do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia Konta, uzyskania Twojej opinii na temat obsługi, obsługi złożonej reklamacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję, publikacji zamieszczonych przez Ciebie treści podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewnieniu im pozytywnych doświadczeń z naszą Platformą.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o Towarach, promocjach, przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich preferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności.

Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na Platformie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;

w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu;

przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

prawo dostępu do danych;

prawo sprostowania danych;

prawo usunięcia danych;

prawo ograniczenia przetwarzania danych;

prawo przenoszenia danych;

prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Ci nadto prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych na Platformie przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, podmiotów świadczących usługi płatności on-line oraz podmiotów realizujących dla nas szeroko pojęte działania marketingowe, platformom internetowym, które współpracują z nami, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na Platformie. Jeśli jesteś Kandydatem, Twój dodany dokument z CV zostanie przekazany Pracodawcy, do które aplikujesz, jak również będzie ogólno dostępny do pobrania na Twoim profilu.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez naszą firmę systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Search Console oraz Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z Platformy po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Platformę. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie na Platformie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies ?

W ramach Platformy pliki cookies są wykorzystywane w celu:

świadczenia usług;

dostosowania zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

stałe – są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Platformy stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po serwisie i korzystania z wszystkich jego funkcji. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania serwisu;

pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Platformy.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej Platformy.